ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები

შესყიდვა ხორციელდება საკუთარი სახსრებით  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში