მისია

საბჭოთა პერიოდში საქართველოში თვითდინებით წყალუზრუნველყოფილი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი 278 000 ჰექტარს, ხოლო დაშრობილი ფართობი 105 000 ჰექტარს შეადგენდა. უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში დარგისადმი უყურადღებობის შედეგად 2012 წლისთვის წყალუზრუნველყოფილი იყო 45 000 ჰექტარი, ხოლო დაშრობა ხორციელდებოდა 14 ათას ჰექტარზე. 2012 წლის მიწურულიდან დაიწყო სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ მელიორაციის დარგის ინტენსიური დაფინანსება და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ფორსირებული რეაბილიტაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი შპს "საქართველოს მელიორაცია" ატარებს სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ისეთ ობიექტებზე, რომლებზეც სამუშაოები  რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში არ ჩატარებულა. კომპანია, ასევე, ირიგაციისა და დრენაჟის სერვისების მიმწოდებელია ქვეყანაში.

დღეისათვის წყალუზრუნველყოფილი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი 163 000 ჰექტრამდე გაიზარდა, ხოლო დაშრობა 43 500 ჰექტარზე ხორციელდება. 


ჩვენი სტრატეგიული მიზნებია:
 
წყალუზრუნველყოფილი მიწის ფართობის ზრდა;
 
ძალისხმევის გაზრდა წყალუზრუნველყოფილი მიწის ფართობების მაქსიმალურად ათვისებისათვის;
 
წყალმომხმარებელთა ჩართულობის ზრდა წყალუზრუნველყოფის ეფექტურობის კომპლექსური გაუმჯობესებისათვის;
 
დარგის რეფორმირება სიცოცხლისუნარიანობისა და მდგრადობის მისაღწევად;
განვითარების სტრატეგიული ხედვით გასარწყავებული ფართობები მიაღწევს 278 000 ჰექტარს, ხოლო დამშრობი სისტემები მოემსახურება 105 000 ჰექტარს.
 
subscribe news