სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტია პოლიეთილენის მილები. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში