სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტია რკინა-ბეტონის ღარები ЛР4 და ЛР6. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში