არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის აღდგენა -რეაბილიტაციის (II რიგი) სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - მარნეულის მუნიციპალიტეტი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში