არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - სენაკის მუნიციპალიტეტში, ცივა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივზე ახალსოფლის დამშრობი სისტემის (ნაწილი) სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - სენაკის მუნიციპალიტეტი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში