არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

ქარელის მუნიციპალიტეტში „ტაშისკარის მაგისტრალური არხის გ-61-1 (ბებნულა) გამანაწილებლის რეაბილიტაცია“ სამუშაოებზე ზედამხედველობის მომსახურებ ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში