სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტი: ბეტონი ბ-20 W6 F200
პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი უნდა იქნას წინადადების უზრუნველყოფის 1%-იანი გარანტია ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, პრეტენდენტის მიერ თავდაპირველად სისტემაში სავალდებულოდ ასატვირთ დოკუმენტებთან ერთად და რომლის ვადაც განისაზღვრება წინადადების წარდგენიდან 120 კალენდარული დღის ვადით. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში