სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტი: ბეტონი ბ-20 W6 F200
პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი უნდა იქნას წინადადების უზრუნველყოფის 1%-იანი გარანტია ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, პრეტენდენტის მიერ თავდაპირველად სისტემაში სავალდებულოდ ასატვირთ დოკუმენტებთან ერთად და რომლის ვადაც განისაზღვრება წინადადების წარდგენიდან 120 კალენდარული დღის ვადით. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news