სატრენინგო მომსახურებები

საერთაშორისო სტანდარტის შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სატრენინგო პროგრამის მომსახურების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news