სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტია სხვადასხვა დიამეტრის ფოლადის მილები.
პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი უნდა იქნას წინადადების უზრუნველყოფის 1%-იანი გარანტია ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, პრეტენდენტის მიერ თავდაპირველად სისტემაში სავალდებულოდ ასატვირთ დოკუმენტებთან ერთად და რომლის ვადაც განისაზღვრება წინადადების წარდგენიდან 120 კალენდარული დღის ვადით; ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში