საინჟინრო მომსახურებები

„რიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობი მასივის, მთისძირა არხის პკ 82+17-ზე ახალი ხიდის მოწყობაზე“ დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში