საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: ტირიფონის სარწყავი სისტემისა გ-3-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის მდ. მეჯუდიდან ბოლო წყალსაგდებამდე (II რიგი) დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში