საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: ტირიფონის სარწყავი სისტემისა გ-1 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში