საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის (პკ244+20÷პკ288+20), მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობის და ავარიული გალერიის (პკ2+20÷პკ11+14) რეაბილიტაციის II რიგის დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news