საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: ნადარბაზევის წყალსაცავიდან მკვებავი სარწყავი სისტემის მაგისტერალური არხების რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში