საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: ტირიფონის „ახალ“ მაგისტრალურ არხზე (პკ264+41 ÷ პკ281+41) არსებული დაზიანებული გვირაბის შემოვლითი (ალტერნატიული) წყალგამყვანი მილსადენის (დიუკერის) მოწყობის და მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ292+32 ÷ პკ330+80) რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში