საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: ცივა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და მ-5 მაგისტრალური დამშრობი არხების რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში