საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: დედაბერა-ნიგვზიანის მასივზე მ-3 და მ-4 კოლექტორების და მისი დამშრობი სისტემის რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში