საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: თიქორი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და მ-4 დამშრობი მაგისტრალური არხების (11კმ) რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში