საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: - ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის (პკ244+20÷პკ288+20), მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების და ავარიული გალერეის (პკ2+20÷პკ11+14) რეაბილიტაციის (II რიგი) დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news