სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტი: რკ/ბეტონის მართკუთხა მილის შესყიდვა. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში