საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: მარნეულის და გარდაბანის მუნიციპალიტეტში სარწყავი სისტემების გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობების, წყალგანაწილების კვანძების მოწყობის და შემტბორავი ნაგებობების რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის (I ეტაპი) მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში