დრენაჟი

საქართველოს მელიორაცია
  • შპს „საქართველოს მელიორაციის“ დრენაჟის სერვისის მისაღებად საჭიროა მომსახურების განაცხადის გაფორმება (იხილეთ თანდართული დოკუმენტი „განაცხადი“).
  • ინფორმაცია განაცხადის გაფორმების პროცედურის შესახებ, გთხოვთ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში „სამელიორაციო მომსახურების გაწევის პროცესი“.
  • სადრენაჟე მომსახურების უზრუნვეყოფის  პროცესებთან  დაკავშირებული ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში „სადრენაჟე მომსახურების უზრუნველყოფა“.
  • სამელიორაციო მომსახურების (დრენაჟი) საფასური წელიწადში   40 ლარი/ჰექტარზე დღგ-ს ჩათვლით.
subscribe news