ირიგაცია

საქართველოს მელიორაცია
  • შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ირიგაციის სერვისის მისაღებად საჭიროა მომსახურების განაცხადის გაფორმება (იხილეთ თანდართული დოკუმენტი „განაცხადი“).
  • ინფორმაცია განაცხადის გაფორმების პროცედურის შესახებ, გთხოვთ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში „სამელიორაციო მომსახურების გაწევის პროცესი“.
  • სარწყავი წყლის  მოპოვებისა და მიწოდების პროცესებთან  დაკავშირებული ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში „წყლის მოპოვების/გადაცემის პროცესი“.
  • სამელიორაციო მომსახურების (ირიგაცია) საფასური წელიწადში - აღმოსავლეთ საქართველო  75 ლარი/ჰექტარზე დღგ-ს ჩათვლით; დასავლეთ საქართველო 45 ლარი/ჰექტარზე დღგ-ს ჩათვლით. 
subscribe news