პროექტი

  ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის ზონაში წილკან
მცხეთის მუნიციპალიტეტი

ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის ზონაში წილკანის ტერიტორიაზე არსებული წყალშემკრები კოლექტორების და მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია და ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის ზონაში წილკან-მუხრანის ტერიტორიაზე (ნაწილი) ღია დამშრობი ძირითადი საკოლექტორო ქსელის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

მიღებული შედეგი: დაშრობა 2900 ჰექტარი
subscribe news