პროექტი

ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ პირველი
ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ პირველი მაისის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: დაშრობა 223 ჰექტარი