პროექტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის წყალმიმღები კვანძი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის წყალმიმღები კვანძის გარე ელ. მომარაგება