პროექტი

თბილისის წყალსაცავის პატარა ზღვის ქვაბულის ნაწილის
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

თბილისის წყალსაცავის პატარა ზღვის ქვაბულის ნაწილის დანალექისაგან წმენდა