პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობის მუნიციპალიტეტში ხობი-უტორას მასივის სოფ. შუახორგას დამშრობი სისტემის  კოლექტორული და შემკრები არხების  წმენდა მექანიზმებით

მიღებული შედეგი: დაშრობა 50 ჰექტარი