პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

აბაშის მუნიციპალიტეტი

დიხა ჭითა ნათიფურას მასივის დამშრობი არხების წმენდა მექანიზმებით სოფ. სუჯუნას ტერიტორიაზე

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი 300 ჰექტარი


subscribe news