პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
თიანეთის მუნიციპალიტეტი

ერწოს მასივის დამშრობის სისტემის მდ.აძიძის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები ნატანი გრუნტისაგან (III -IV ეტაპი) პკ 60+00-დან პკ 94+10-მდე
subscribe news