პროექტი

 ,,ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში  ( სოფ.
2015 წელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ( სოფ. ვაჩნაძეებთან) წყალმიმყვანი მილსადენისა და მცირე წყალსატევარის მოწყობა მიწათმოსარგებლეების მიერ თანამედროვე ტექნოლოგიებით ვენახების მოსარწყავად“
 
შედეგი: ირიგაცია 140 ჰექტარი.

 
subscribe news