პროექტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში, სოფ. ვეჯინ
2014 წელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში, სოფ. ვეჯინის მიმდებარედ ღია დამშრობი ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 924 ჰექტარი.