პროექტი

მდ. კაბალაზე 2,3,4 და 5 სარწყავი არხების წყალმიმღე
2014 წელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

მდ. კაბალაზე 2,3,4 და 5 სარწყავი არხების წყალმიმღები სათავე ნაგებობის მოწყობა და არხების რეაბილიტაცია, მდ.კვირიაზე სოფ. ჭიაურისა და თევზის ტბორების მკვებავ არხზე სათავე ნაგებობის მოწყობა.

შედეგი: ირიგაცია 1 500 ჰექტარი.