პროექტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე არსებული ჰიდროტექნ
2013 წელი

თელავის, გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტები

ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების (ღვარსაშვების, დიუკერების, გალერეების) წმენდა ნალექისაგან.

შედეგი: ირიგაცია 380 ჰექტარი.