პროექტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხის სათავე ნაგებობის
  2013 წელი

თელავის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხის სათავე ნაგებობის ზედა ბიეფში ნაპირსამაგრი კედლის აღდგენა.