პროექტი

ზემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე არსებული წყალსაგდებ
2013 წელი

თელავის მუნიციპალიტეტი

ზემო ალაზნის მაგისტრალურ არხზე არსებული წყალსაგდებების ფარების აღდგენა (სოფ. ყარაჯალაში და სოფ. კისისხევში) მაგისტრალური არხის მთლიან სიგრძეზე განლაგებული წყალგამშვები ურდულების კაპიტალური რემონტი.

შედეგი: ირიგაცია 100 ჰექტარი.