პროექტი

 სკრა-ქარელის მაგისტრალური არხზე მოწყობილი ხვედურე
2015 წელი


ქარელის მუნიციპალიტეტი
 
სკრა-ქარელის მაგისტრალური არხზე მოწყობილი ხვედურეთის სატუმბი სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაცია.
 
შედეგი: ირიგაცია 450 ჰა.