პროექტი

სიონის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არიხის (პკ37+
2014 წელი

კასპის მუნიციპალიტეტი
 
სიონის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არიხის (პკ37+70-დან 35+90-მდე და პკ. 64+00-დან პკ153+45-მდე) რეაბილიტაცია II რიგი
 
შედეგი: ირიგაცია 750 ჰექტარი.