პროექტი

 ჩოჩეთის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხი
2014 წელი

კასპის მუნიციპალიტეტი

ჩოჩეთის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, დამატებით I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო სარწყავი ქსელის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები.
 
შედეგი: ირიგაცია 95 ჰა.