პროექტი

შუაუბნის და კოდის არხების სარწყავი სისტემის მაგისტ
2014 წელი

კასპის მუნიციპალიტეტი

შუაუბნის და კოდის არხების სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია, მდინარე კავთურაზე უკაშხლო, გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობის მოწყობით.

შედეგი: ირიგაცია 508 ჰა.