პროექტი

ორთაშენი-ტინისხიდის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური
2014 წელი

გორის მუნიციპალიტეტი

ორთაშენი-ტინისხიდის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია სათავე ნაგებობის მოწყობით.

შედეგი: ირიგაცია 300 ჰა.