პროექტი

სკრა-ქარელის მაგისტრალური არხის სარეაბილიტაციო სამ

2014 წელი

ქარელის მუნიციპალიტეტი

სკრა-ქარელის მაგისტრალური არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების II ეტაპი

შედეგი: ირიგაცია 2 300 ჰა.

subscribe news