პროექტი

სიონის მაგისტრალური არხის დამატებითი სარეაბილიტაცი
2013 წელი

კასპის მუნიციპალიტეტი

სიონის მაგისტრალური არხის დამატებითი სარეაბილიტაციო სამუშაოების II ეტაპი

შედეგი: ირიგაცია 300 ჰა.