პროექტი

გომი-ყუმურის დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემის (სოფ. გ
2014 წელი

ვანის მუნიციპალიტეტი

გომი-ყუმურის დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემის (სოფ. გომი, მთისძირი)  მაგისტრალური წყალგამყვანი არხის,  პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების, შიდასამეურნეო არხების (შიდასამეურნეო კვლების ორნატი) და ქსელების რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 850 ჰექტარი.