პროექტი

შუახის დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემის (სოფ. გომი)

2014 წელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

შუახის დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემის (სოფ. გომი)  მაგისტრალური წყალგამყვანი არხის,  პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების, შიდასამეურნეო არხების (შიდასამეურნეო კვლების ორნატი) და ქსელების რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 495 ჰექტარი.