პროექტი

გომის დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემის (სოფ. გომი, და
2014 წელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

გომის დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემის (სოფ. გომი, დაბლა გომი, დაფნარი, საჯავახო) მაგისტრალური წყალგამყვანი არხის,  პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების, შიდასამეურნეო არხების (შიდასამეურნეო კვლების ორნატი) და ქსელების რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 346 ჰექტარი.