პროექტი

აჯამეთის სათავე ნაგებობის ქვედა ბიეფის აღდგენა_რეა

2012 წელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

აჯამეთის სათავე ნაგებობის ქვედა ბიეფის აღდგენა-რეაბილიტაცია.

შედეგი: ირიგაცია 500 ჰექტარი.

subscribe news