პროექტი

ხონისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე
2012 წელი

ხონისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტები

ხონისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არსებული: ხონი-სამტრედიის, ხონის, კუხის, ქარჩხაბის, ეწერ-კულაშის, ნარღვევის და ღანირ-ყულაშის მაგისტრალური არხების წმენდა დანალექებისაგან, გამანაწილებელი ფარების, დაზიანებული უბნების  აღდგენა-რეაბილიტაცია.

შედეგი: ირიგაცია 3 000 ჰა.