პროექტი

საგურამოს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I
2014 წელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

საგურამოს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია.

შედეგი: ირიგაცია 1 164 ჰექტარი.